Katolicka Konfederacja Przedsiębiorców


Idź do treści

Menu główne:


StatutPOLSKIEJ KONFEDERACJI KATOLICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie "POLSKA KONFEDERACJA KATOLICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW" zwane dalej KONFEDERACJĄ posiada osobowość prawną. Jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem katolików zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej i usługowej.
2. Nazwa KONFEDERACJI jest prawnie zastrzeżona.
3. KONFEDERACJA działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach z 7 IV 1989: [Dz.U. z 2001 r.,
Nr 79, poz.855] oraz niniejszym Statutem.
4. Członkowie KONFEDERACJI należą do kanonicznie erygowanego Stowarzyszenia wiernych w Archidiecezji Wrocławskiej, dlatego kierują się ustawami Kodeksu Prawa Kanonicznego, w szczególności kan.: 312 - 320 KPK.

§2

1. Terenem działania KONFEDERACJI jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z zastosowaniem norm określonych w § 33 niniejszego Statutu.
2. Siedzibą główną władz KONFEDERACJI jest miasto Wrocław.

§3

KONFEDERACJA może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji gospodarczych i społecznych, których cele statutowe nie są sprzeczne z wymogami katolickiej nauki społecznej i etyki życia gospodarczego.

II. CELE i SPOSOBY ICH REALIZACJI

§4

Celami KONFEDERACJI są:
1. Ochrona praw przedsiębiorców katolickich i reprezentowanie ich interesów.
2. Promocja najlepszych rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości, prowadze-nie permanentnej edukacji ekonomicznej i etycznej członków KONFEDERACJI i innych grup przedsiębiorców katolickich.
3. Koordynowanie wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi.

§5

Zarząd i Członkowie KONFEDERACJI realizują postawione cele, gdy:
1. W swoich działaniach bazują na społecznej nauce Kościoła Katolickiego, korzystając z merytorycznej pomocy kapelana, mianowanego przez władzę kościelną i ustanowio-nego duszpasterstwa specjalnego.
2. Podejmują działania na rzecz integracji i współpracy członków KONFEDERACJI dla propagowania swoich celów.
3. Przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw katolickich i obywatelskich wśród przedsiębiorców oraz do podnoszenia ich kultury prawnej.
4. Organizują konferencje, seminaria, kursy i szkolenia zawodowe oraz spotkania w celu podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej wśród członków, a także w celu okresowej wymiany doświadczeń.
5. Występują w obronie słusznych praw przynależnych członkom KONFEDERACJI i innym przedsiębiorcom.
6. Przekazują informacje i komunikaty o działalności KONFEDERACJI i jej członków, zamieszczając je w wydawanym własnym biuletynie informacyjnym KONFEDERACJI.
7. Starają się o nabycie prawa do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz gdy inicjują nowe rozwiązania prawne, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.
8. Wydają opinie, opracowują ekspertyzy w istotnych i ważnych dla gospodarki spraw, w skali regionu i kraju.
9. Utrzymują kontakty i podejmują się wymiany doświadczeń z krajowymi i między-narodowymi organizacjami katolickimi o podobnym profilu działania.
10. Organizują godne formy wspólnych spotkań towarzyskich w celu pogłębienia i utrwalenia więzi koleżeńskich oraz postawy zawodowej solidarności.
11. Organizują skuteczne formy świadczenia pomocy materialnej i braterskiego wsparcia dla członków KONFEDERACJI i innych pracodawców.

III. CZŁONKOWIE l ICH PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI.

§6

KONFEDERACJĘ tworzą:
1. Członkowie zwyczajni - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące zawód w sferze gospodarczej.
2. Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub osoby prawne, wspomagające działalność KONFEDERACJI i świadczące na jej rzecz własną pracę lub ofiarowaną pomoc finansową.
3. Członkowie honorowi - osoby fizyczne, wspierające proponowane przez KONFEDERACJĘ inicjatywy, szczególnie udzielając honorowego patronatu.

§7

Warunki przyjęcia do KONFEDERACJI:
1. Złożenie w formie pisemnej deklaracji przyjęcia na członka zwyczajnego z równo-czesnym uzyskaniem rekomendacji dwóch członków zwyczajnych KONFEDERACJI.
2. Uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu wydanej przez organ uprawniony tzn. przez ZARZĄD KONFEDERACJI zwany dalej Zarządem.

§8

Zarząd powiadamia nowego członka zwyczajnego o podjęciu pozytywnej decyzji w sprawie jego przyjęcia do KONFEDERACJI w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.

§9

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ustala corocznie wysokość opłaty wpisowej oraz miesięcznej składki członkowskiej.
2. Zobowiązania finansowe: miesięczne składki powinny być uiszczane kwartalnie, w terminie do 15-go dnia drugiego miesiąca danego kwartału. Opłatę wpisową uiszcza się łącznie z wpłatą należności wynikającej z I-szej składki.

§10

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
1. Udziału w organizowanych przez KONFEDERACJĘ zebraniach, spotkaniach, seminariach, kursach i szkoleniach zawodowych.
2. Zgłaszania inicjatyw prawnych i propozycji zmian w obowiązujących przepisach, zwłaszcza w zakresie działalności gospodarczej, w celu przygotowania stosownych pism kierowanych do właściwych instytucji lub organów RP.
3. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i statutowych organów KONFEDERACJI.
4. Wglądu w treść protokołów z posiedzeń członków KONFEDERACJI, w treść sprawozdań oraz aktualny rejestr członków KONFEDERACJI.
5. Zgłaszania wniosków, których celem jest znaczące usprawnienie statutowej działalności KONFEDERACJI.
6. Wsparcia i przyznania pomocy materialnej przez KONFEDERACJĘ w przypadkach dotkliwych zdarzeń losowych.
7. Natomiast członkowie wspierający mogą korzystać z praw określonych odpowiednio w punktach: l, 2, 4, 5.

§11

Obowiązki Członków KONFEDERACJI:
1. Uczciwie i rzetelnie wypełniać osobiste obowiązki zawodowe, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i sugestiami społecznej nauki Kościoła katolickiego.
2. Wiernie realizować cele statutowe KONFEDERACJI, przestrzegać przepisów Statutu i obowiązujących uchwał władz KONFEDERACJI.
3. Odpowiedzialnie kształtować i skutecznie propagować właściwe dla katolickich przedsiębiorców postawy i standardy zachowań etycznych.
4. W statutowym terminie uiszczać składki członkowskie i inne zobowiązania.

§ 12

Członkostwo w KONFEDERACJI ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka.
2. Wykluczenia członka.

§ 13

Dobrowolne wystąpienie członka z KONFEDERACJI następuje na skutek złożenia pisem-nego oświadczenia woli, potwierdzonego pełnym podpisem deklarującego. Oświadczenie woli jest rozpatrywane przez ZARZĄD KONFEDERACJI w toku najbliższego posiedzenia członków Zarządu, jednakże nie później, niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia.

§ 14

Wykluczenie członka z KONFEDERACJI może mieć miejsce, gdy zainteresowany:
1. Nie utrzymuje integralnej więzi ze stowarzyszeniem przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i bez uzasadnionej przyczyny.
2. Przez okres pół roku nie uiszcza statutowych składek i przyjętych innych zobowiązań.
3. Zaprzestanie wykonywania czynności określonych w § 6 ust. l .
4. Popełni przestępstwo potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
5. Umyślnie podejmuje działania na szkodę KONFEDERACJI lub jej członków.
6. Popełnia rażące uchybienia niezgodne z normami etycznymi odnoszącymi się do życia katolika.

§ 15

Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje ZARZĄD KONFEDERACJI z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 5-ciu członków KONFEDERACJI. Zarząd powinien za-prosić zainteresowanego na planowane posiedzenie, w celu wysłuchania jego wyjaśnień.

§ 16

1. Zarząd jest zobowiązany przesłać zainteresowanemu zawiadomienie o wykluczeniu z grona członków, w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o jego wykluczeniu.
2. Zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do WALNEGO ZEBRANIA, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu.

IV. ORGANY KONFEDERACJI.

§ 17

Organami statutowymi KONFEDERACJI są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Wyborów członków ZARZĄDU i KOMISJI REWIZYJNEJ dokonuje się zgodnie z wymogami Regulaminu Walnego Zebrania, ustalonego w trybie głosowania jawnego. Natomiast odwołanie członka z organów statutowych KONFEDERACJI następuje również zgodnie z zapisami Regulaminu Walnego Zebrania.

§ 18

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW zwane dalej Zebraniem jest najwyższym organem KONFEDERACJI. Może zostać zwołane jako zebranie zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Kompetencje WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:
1. Przeprowadzanie wyborów i procedury odwoływania członków ZARZĄDU oraz KOMISJI REWIZYJNEJ.
2. Ocena i zatwierdzanie okresowych sprawozdań ZARZĄDU i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad odnoszących się do działalności finansowej KONFEDERACJI.
4. Uchwalenie Statutu Konfederacji lub wprowadzenie koniecznych zmian. Po pierwszym zatwierdzeniu Statutu wymagane jest, aby proponowane zmiany zyskały akceptację biskupa diecezjalnego, który zatwierdził pierwszy statut.
5. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu KONFEDERACJI do zrzeszeń innych katolickich organizacji tak krajowych jak i międzynarodowych.
6. Uchwalenie REGULAMINU Walnego Zebrania.
7. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnętrznym członków stowarzyszenia odwołań od podjętych uchwał ZARZĄDU.
8. Podjęcie uchwały końcowej o rozwiązaniu stowarzyszenia.
9. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW rozpatruje i podejmuje uchwały także w innych sprawach, wniesionych do porządku obrad.
10. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW może upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji w sprawach określonych w § 5, w celu przyspieszenia procesów decyzyjnych.

§ 20

1. Członek zwyczajny KONFEDERACJI może uczestniczyć w WALNYM ZEBRANIU tylko osobiście.
2. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w WALNYM ZEBRANIU osobiście, bądź przez swojego przedstawiciela lub pełnomocnika.

§ 21

1. WALNE ZEBRANIE jest zwoływane przez ZARZĄD przynajmniej raz w roku, nie później niż cztery miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego.
2. Dodatkowo ZARZĄD powinien zwołać WALNE ZEBRANIE na żądanie:
a. KOMISJI REWIZYJNEJ.
b. 1/3 ogółu członków KONFEDERACJI.
3. Żądanie zwołania WALNEGO ZEBRANIA powinno być przedłożone na piśmie na ręce ZARZĄDU, z podaniem szczegółowej przyczyny zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 ZEBRANIE powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 60 dni od złożenia wymaganego pisma. Jeśli ZARZĄD nie wypełnił w tym zakresie normy statutowej, wówczas zebranie może zwołać KOMISJA REWIZYJNA.

§ 22

1. Zarząd powinien zawiadomić wszystkich członków o terminie, miejscu i szczegółowym porządku obrad WALNEGO ZEBRANIA. ZARZĄD powinien również bezwzględnie zawiadomić imiennie osoby, których odwołanie od decyzji ZARZĄDU zamieszczone zostało w porządku ZEBRANIA.
2. Zawiadomienie członków i zainteresowanych osób powinno być przesłane pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem ZEBRANIA lub dokonane w inny skuteczny sposób.
3. O zmianie porządku obrad w trakcie trwania ZEBRANIA może zadecydować zgoda wyrażona przez 2/3 członków KONFEDERACJI obecnych na ZEBRANIU.

§ 23

WALNE ZEBRANIE wybiera spośród członków Konfederacji PREZYDIUM Walnego Zebrania w następującym składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.

§ 24

1. Jeżeli w WALNYM ZEBRANIU - zwołanym zgodnie z postanowieniami § 22 Statutu - uczestniczy co najmniej 1/2 ogółu członków KONFEDERACJI, wówczas jest ono zdolne do podejmowania zobowiązujących uchwał.
2. W przypadku nieskutecznego zebrania się WALNEGO ZEBRANIA, zwłaszcza z braku wymaganego kworum - ZARZĄD powinien zwołać ZEBRANIE ponownie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni. Tak ukonstytuowane WALNE ZEBRANIE jest kompetentne do podejmowania obowiązujących uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

§ 25

1. Uchwały na WALNYM ZEBRANIU są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Natomiast uchwały mogą być również podejmowane w głosowaniu tajnym. Przyjęcie takiego rozwiązania wymaga podjęcie wcześniejszej uchwały WALNEGO ZEBRANIA przy uzyskaniu zwykłej większości.
3. Protokół ZEBRANIA podpisują: Przewodniczący Zebrania, Zastępca Prze-wodniczącego, Sekretarz.

§ 26

1. ZARZĄD KONFEDERACJI składa się minimum z 5 osób wybieranych przez WALNE ZEBRANE. O ilości wybieranych członków ZARZĄDU decyduje WALNE ZEBRANIE podejmując stosowną uchwałę.
2. Warunkiem wyboru na członka ZARZĄDU jest uzyskanie przynajmniej 50 % głosów osób uprawnionych do głosowania plus jeden głos.
3. ZARZĄD wybiera spośród siebie PREZYDENTA, VICE PREZYDENTÓW, SEKRETARZA oraz SKARBNIKA.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.§ 27

Kompetencje ZARZĄDU:
1. Reprezentowanie KONFEDERACJI i występowanie w Jej imieniu, realizowane jest przez Prezydenta Konfederacji lub wyznaczonego przez niego innego członka Zarządu.
2. Reprezentowanie KONFEDERACJI w zakresie finansowania JEJ działalności, w tym prowadzenie bieżącej działalności finansowej i ekonomicznej, przyjmowanie darowizn i zapisów oraz dotacji.
3. Nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego KONFEDERACJI po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw od WALNEGO ZEBRANIA.
4. Kierowanie bieżącą działalnością KONFEDERACJI, zgodnie z postanowieniami Statutu i obowiązującymi uchwałami WALNEGO ZEBRANIA.
5. Proponowanie WALNEMU ZEBRANIU przyjęcie stosownych programów działania KONFEDERACJI.
6. Rozpatrywanie i prowadzenie spraw nie zastrzeżonych w zakresie kompetencji innych organów statutowych KONFEDERACJI.

§ 28

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym Prezydenta lub jego Zastępcy. W razie równości głosów, głos prowadzącego obrady Zarządu jest decydujący.
2. Stale posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w każdym kwartale roku kalendarzowego oraz w razie konieczności.
3. Prezydent lub jego Zastępca przewodniczą posiedzeniu Zarządu.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu oraz powołanych przez niego komisji, określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zaakceptowane przez ważnie podjętą uchwałę WALNEGO ZEBRANIA.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent lub upoważniony przez niego Zastępca.
6. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji, osoby zaproszone oraz kapelan bądź asystent kościelny.

§ 29

Przekazywanie spraw prowadzonych przez członka Zarządu odbywa się protokolarnie i przy udziale przedstawiciela KOMISJI REWIZYJNEJ.

§ 30

1. KOMISJA REWIZYJNA składa się co najmniej z 3 osób, wybieranych przez WALNE ZEBRANIE.
2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie przez kandydata przynajmniej 50 % głosów osób uprawnionych do głosowania plus jeden głos.
3. KOMISJA wybiera spośród swoich członków: Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza.
4. Kadencja KOMISJI REWIZYJNEJ trwa 4 lata.

§ 31

Kompetencje KOMISJI REWIZYJNEJ:
1. Przeprowadzenie rocznej kontroli całokształtu działalności KONFEDERACJI, ze szczególnym uwzględnieniem spraw zarządzania jej finansami, zwłaszcza w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności wydatków oraz zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
2. Występowanie do ZARZĄDU ze stosownymi wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądanie wyjaśnień oraz dokonania korekt w zakresie niewłaściwych decyzji.
3. Składanie WALNEMU ZEBRANIU sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków dotyczących sprawy udzielenia absolutorium dla ZARZĄDU i jego poszczególnych członków.
4. Występowanie do ZARZĄDU z uzasadnionym wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego WALNEGO ZEBRANIA.
5. Uczestniczenie w posiedzeniach ZARZĄDU z głosem doradczym, za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 32

W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienia dokonuje Zarząd Konfederacji lub Komisja Rewizyjna w trybie dokooptowania członka, jednakże działanie takie może odnosić się nie więcej niż do połowy członków tychże organów.

V. STRUKTURA KONFEDERACJI.

§ 33

1. KONFEDERACJA może tworzyć jednostki organizacyjne szczebla terenowego. Możliwość taka istnieje tylko wówczas gdy, na terenie nowego obszaru RP liczba członków zwyczajnych przekroczy 15 osób.
2. ZARZĄD KONFEDERACJI jest zobowiązany uzyskać kanoniczną zgodę właściwego biskupa diecezjalnego na powołanie jednostki terenowej i zaproponować mianowanie kapelana lub asystenta kościelnego dla nowej jednostki.

§ 34

Zgodę na utworzenie terenowej jednostki organizacyjnej wydaje ZARZĄD KONFEDERACJI po pozytywnej uchwale WALNEGO ZEBRANIA.

§ 35

Członków terenowej jednostki organizacyjnej obowiązuje przestrzeganie zapisów Statutu Konfederacji oraz procedura rejestracyjna, wynikająca z Ustawy prawo o Stowarzyszeniach.

VI. ODZIAŁY KONFEDERACJI.

§ 36

1. ODDZIAŁY są terenowymi jednostkami organizacyjnymi KONFEDERACJI, tworzonymi przez ZARZĄD, na wniosek piętnastu członków założycieli.
2. ODDZIAŁY KONFEDERACJI działają na obszarze określonym w uchwale ZARZĄDU KONFEDERACJI.
3. ODDZIAŁY podlegają władzom KONFEDERACJI i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez WALNE ZEBRANIE KONFEDERACJI.
4. ODDZIAŁY mogą tworzyć KOLA KONFEDERACJI, określając szczegółowo ich zadania. Regulamin ogólny tych kół określa ZARZĄD KONFEDERACJI.

§ 37

Władzami ODDZIAŁU KONFEDERACJI są:
1. Walne Zebranie członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. W sprawach nieregulowanych odrębnie do władz Oddziału Konfederacji stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz KONFEDERACJI.

§ 38

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU jest najwyższą władzą Oddziału i jest zwoływane co roku przez Zarząd Oddziału.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
b. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c. uchwalenie programu działalności Oddziału na terenie jego kompetencji, z uwzględnieniem jego możliwości finansowych;
d. wybór władz Oddziału;
e. wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów KONFEDERACJI;
f. uchwalenie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania Delegatów KONFEDERACJI.
3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Warnego Zebrania, co najmniej na trzydzieści dni przed jego odbyciem.

§ 39

1. W Warnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
a. członkowie KONFEDERACJI zrzeszeni w Oddziale, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze;
b. członkowie honorowi i wspierający KONFEDERACJI z terenu działania Oddziału, posiadający głos doradczy, a więc bez prawa wyborczego;
c. przedstawiciele władz KONFEDERACJI.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony przez ZARZĄD KONFEDERACJI.
3. Na wniosek ZARZĄDU KONFEDERACJI lub 20 % członków KONFEDERACJI z terenu działania Oddziału, Zarząd Oddziału może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§ 40

1. Organem kierującym działalnością ODDZIAŁU KONFEDERACJI jest ZARZĄD, składający się z trzech lub pięciu członków, w tym prezesa (wiceprezesa), sekretarza i skarbnika.
2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Konfederacji i Walnego Zebrania. Zarząd Oddziału ma realizować zadania określone przez Walne Zebranie Członków Oddziału, kierować bieżącą działalnością Oddziału, zwoływać i organizować zebrania członków Oddziału, opracowywać i realizować wykonanie rocznych planów pracy oraz planów finansowych Oddziału, jak również gospodarować majątkiem KONFEDERACJI, pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez ZARZĄD KONFEDERACJI.
3. Zarząd Oddziału może podejmować uchwały dotyczące przyjęcia nowych członków zwyczajnych oraz procedurę ustania członkostwa.

§ 41

1. ZARZĄD ODDZIAŁU jest zobowiązany składać ZARZĄDOWI KONFEDERACJI roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz przedstawić plan pracy i plan finansowy na rok następny, w terminach ustalonych przez biuro Zarządu.
2. ZARZĄD ODDZIAŁU jest uprawniony w imieniu Konfederacji do składania oświadczeń woli, dotyczących praw i obowiązków majątkowych, na podstawie stałego pełnomocnictwa ogólnego, udzielanego jego członkom przez ZARZĄD KONFEDERACJI, potrzebnego do podejmowania działań w granicach zwykłego zarządu sprawami Oddziału. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządzania każdorazowo wymagane jest odrębne pełnomocnictwo ZARZĄDU KONFEDERACJI.
3. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla KONFEDERACJI, Zarząd wnosi pod obrady Zarządu Konfederacji.

§ 42

Posiedzenia ZARZĄDU ODDZIAŁU mogą odbywać się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 43

1. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU składa się z przewodniczącego oraz z dwóch lub czterech członków zwykłych.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. przynajmniej raz w roku przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału;
b. przeprowadzanie okresowych kontroli uiszczania składek członkowskich przez członków terenowego Oddziału Konfederacji;
c. składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Konfederacji sprawozdań ze swej działalności;
d. występowanie z uzasadnionym wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Oddziału lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału.
e. składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Oddziału i zgłoszenie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 44

1. W terenowych Oddziałach Konfederacji, o szerszym zakresie działalności i znaczniejszej liczbie członków, Zarząd Krajowy może wyrazić zgodę na utworzenie Biura Oddziału i określić limit zatrudnienia.
2. Biurem Oddziału kieruje dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Zarząd Oddziału, za zgodą Zarządu Konfederacji. Dyrektor Biura w stosunku do pracowników tam zatrudnionych pełni funkcję kierownika zakładu pracy.
3. W Oddziałach, gdzie nie powołano Biura, czynności techniczne wykonuje Sekretarz Oddziału.
4. Zarząd Oddziału może ustalić regulamin funkcjonowania Biura i sekretariatu Oddziału.

§ 45

1. Oddział może zostać zlikwidowany w następujących wypadkach:
a. braku wymaganej liczby członków (poniżej piętnastu);
b. wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału w formie uchwały powziętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków;
c. braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.
2. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Konfederacji. W wypadkach, o których mowa w pkt. a i c uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu opinii KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU.


VII. FINANSOWANIE KONFEDERACJI.

§ 46

Źródłami finansowania działalności KONFEDERACJI są:
1. Uiszczenie opłaty wpisowej; składki członkowskie; dotacje, darowizny, zapisy na rzecz Konfederacji oraz fundusze pochodzące ze zbiórek publicznych.
2. Źródłem pozyskiwania środków finansowych KONFEDERACJI może być działalność gospodarcza prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zobowiązania majątkowe KONFEDERACJI wymagają złożenia oświadczenia woli i podpisów dwóch członków Zarządu w tym Prezydenta lub jego Zastępcy.
4. Działalność Konfederacji opiera się na pracy społecznej jego członków. Zarząd może jednak zatrudnić stale urzędujących pracowników, jeżeli uzna to za uzasadnione oraz może zlecać wykonanie koniecznych prac na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

VIII. ZMIANA STATUTU i ROZWIĄZANIE KONFEDERACJI.

§ 47

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania KONFEDERACJI może zostać podjęta przez WALNE ZEBRANIE KONFEDERACJI, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania KONFEDERACJI powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Ratowice, dnia 20.02.2010


Przewodniczący zebrania Zastępca przewodniczącego
Jan Skowera Karol Pietrucha
Sekretarz zebrania
Piotr Chyliński

Powrót do treści | Wróć do menu głównego